Kopienas dzīve cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Kopienas dzīve nodrošina iespēju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savam vecumam pilnībā iekļauties ikdienas dzīves aktivitātēs, sniedzot atbalstu funkcionālo traucējumu kompensēšanā un lēmuma pieņemšanas procesā. Atbalsta līmenis katrai personai ir atšķirīgs, bet pamatprincips – nemainīgs – katram ir jāsaņem tāds atbalsta apjoms, kāds ir nepieciešams, lai cilvēks pilnībā varētu iekļauties sabiedrības dzīvē.

Garīga rakstura traucējumi nosaka ierobežotas lēmumu pieņemšanas iespējas, ko iespējams kompensēt, sniedzot atbilstošu atbalstu. Šai mērķa grupai nepieciešams uz indivīdu, t.i.,konkrētu personu, vērsts sociālais atbalsts un sociālā un profesionālā rehabilitācija, ko realizē multidisiplinārā komanda pēctecīgā pakalpojumu sistēmā.

Kopienas dzīve cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk tekstā – kopienas biedram), nodrošina līdzdarbības iespējas visās dzīves jomās atbilstoši cilvēka funkciju traucējumiem un atbalsta nodrošinājumam.

Kopienas dzīves mērķis un uzdevumi 

 • Organizēt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu, nodarbinātību un brīvā laika pavadīšanas iespējas, ņemot vērā to saņēmēju vajadzības, intereses un nepieciešamību pēc konkrētiem pakalpojumiem.
 • Izveidot sociālās rehabilitācijas centru, piesaistot ziedojumus, dažādu ārvalstu un programmu finansējumu.
 • Izveidot profesionālu speciālistu komandu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.
 • Ieviest un realizēt alternatīvas sociālo pakalpojumu formas, kas maksimāli pietuvinātas ģimeniskai videi.
 • Piesaistīt brīvprātīgos kopienas mērķu un uzdevumu realizēšanai.

Kopienas dzīves pamatvērtības

 • Dzīve kopienā tās biedram sniedz iespēju realizēt savas pamattiesības un pamatbrīvības;
 • Līdzdalības iespējas ikvienā ikdienas aktivitātē;
 • Interesēm un spējām atbilstošas nodarbinātības formas un iespējas (atbalstītais darbs un specializētās darbnīcas);
 • Informācijas un vides pieejamība;
 • Prasmju un zināšanu pilnveide atbilstoši cilvēka interesēm, vajadzībām un spējām;
 • Brīvā laika pavadīšana atbilstoši interesēm;
 • Komunikācija ar ģimeni, vienaudžiem un sabiedrību;
 • Kopienas biedru interešu un tiesību aizstāvība;
 • Mājas sajūta un ģimeniska vide;
 • Vienlīdzīgas iespējas visiem kopienas biedriem;
 • Katra kopienas biedra ieguldījums ir nozīmīgs kopienas attīstībā;

Kopienas dzīve darbības nodrošināšanai nepieciešams:

 • Izveidot kopienas ilgtspējīgu darbības stratēģiju pamatdarbības nodrošināšanai;
 • Dzīves kvalitātes novērtējuma sistēmas izstrāde, kura balstīta uz pamatkritērijiem, kā līdzdalība ikdienas dzīves aktivitātēs, izvēles iespējas, līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, personīgās dzīves nodrošinājums.
 • Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām, ārvalstu sadarbības partneriem un institūcijām;
 • Finansiāli sabalansēts funkciju deleģējums, kas veicinās darbības efektivitāti un paaugstinās pakalpojumu kvalitāti;
 • Starptautiska un vietēja līmeņa projektu izstrāde finansējuma piesaistei kopienas attīstībai.

Kopienas biedru ieguvums

 • Saņems vajadzībām atbilstošu atbalstu un spēs pilnvērtīgi iekļauties sabiedrības dzīvē, nebūs spiesti dzīvot izolācijā un nošķirtā vidē, no pārējās sabiedrības;
 • Dzīvos atbilstoši sava vecumposma vajadzībām, kas veicinās savstarpējos kontaktus ar vienaudžiem;
 • Uzlabosies gan patstāvīgas dzīves, gan darba vidē nepieciešamās prasmes un iemaņas, kas dos iespēju būt nodarbinātiem, atbilstoši savām spējām un interesēm;
 • Kopienas biedrs nav patērētājs, bet atbilstoši spējām nodrošina savu līdzdalību patstāvīgākas dzīves veidošanā;
 • Saņemot atbilstošu atbalstu, cilvēki spēs pieņemt savām vajadzībām, interesēm un vērtību sistēmai atbilstošus lēmumus; paaugstināsies cilvēku ar invaliditāti pašapziņa.

Sabiedrības ieguvumi

 • Dzīvojot kopienā kopienas biedri nav nošķirti no sabiedrības un dzīvojot kopienā gūst iemaņas sociālo kontaktu veidošanā. Tas veicina sabiedrības aizspriedumu un stereotipu mazināšanos par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
 • Veidojot kopienas pakalpojumu sabiedrībā mazināsies diskriminējoša attieksme, vairosies tolerance un iecietība pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;
 • Neveidojas pasīvo labuma saņēmēju un paterētāju grupa, bet kopienas biedri atbilstoši spējām iesaistās kopienas darbā un iegulda savas spējas un prasmes savu pamatvajadzību nodrošināšanā;

Riski

 • Kopienas pakalpojuma nodrošinājums atkarīgs arī no katras pašvaldības normatīvajiem aktiem, kā arī pašvaldības iespējām pakalpojumu attīstīt.
 • Nespēja nodrošināt atbilstošu speciālistu pakalpojumus, tas ierobežo cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem līdzdalības līmeni un provocē funkcionālā stāvokļa regresu.
 • Sabiedrības vērtību skalas degradācija;
 • Cilvēkresursu trūkums;
 • Sociāli ekonomiskā situācija;
 • Noraidoša un bieži neieinteresēta attieksme pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem no valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrības puses pasliktina sociālo klimatu valstī kopumā un rada sabiedrībā nedrošības sajūtu par situācijām, kuras var piemeklēt ikvienu cilvēku, neatkarīgi no viņa šībrīža sociālekonomiskā stāvokļa.
 • Dzīve kopienā ir jāskata kā vienots veselums, vienlaikus ieviešamu pasākumu kopums un jāņem vērā, ka pilnvērtīgu uz vajadzībām, atbalstu un interesēm balstītu dzīvi kopienā, būs iespējams nodrošināt tikai ar kompleksu pieeju.

Kopienas “Cerību sēta” izveidi Jūs variet atbalstīt ar savu vienreizējo ziedojumu vai ar pievienošanos atbalsta programmā „Esi mūsu draugs un palīdzi!” un veicot regulāru ziedojumu (Jums iespējamu un mums tik ļoti vērtīgu summu katru mēnesi, piemēram 3.00 EUR vai 5.00 EUR, vai citā apmērā.

Savu atbalstu variet sniegt arī ziedojot materiālus, izejvielas, iekārtas, darba instrumentus vai finansiālus līdzekļus.

Konts ziedojumiem:

Konts: LV24HABA0551029018881

Banka: AS Swedbank

Biedrība “Cerību spārni”

Reģ. Nr. 40008078885

Ziedot var ne tikai naudu, bet arī laiku, zināšanas, idejas un kontaktus. Būsim ļoti priecīgi, ja sazināsieties ar mums:

–  ja varat mums palīdzēt kādos praktiskos darbos;
–  ja Jums ir kādas zināšanas, ar kurām Jūs vēlētos dalīties;
–  pazīstat kādu, kurš varētu mums palīdzēt;
–  ja Jums ir interesantas sadarbības idejas, kuras mēs varētu kopīgi realizēt.

Nosūtīt ziņu