top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrība „Cerību spārni” turpina īstenot projektu administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Biedrība „Cerību spārni” turpina Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” projekta „Biedrības „Cerību spārni” administratīvās kapacitātes stiprināšana alternatīvo pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem attīstībai” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/219/108) īstenošanu. Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu


pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem.


Aktivitātes ietvaros notikušas apmācības bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni”, biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, Inčukalna invalīdu biedrības, sociālās aprūpes biedrības „Saullēkts”, pensionāru biedrības „Sigulda” pārstāvjiem. Ekspertes Ausmas Pastores vadībā apmācību dalībnieki apguva zināšanas par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vadības un finanšu instrumentu piesaistes principiem, guva izpratni ko nozīmē termins „vienlīdzīgas iespējas”, kādi ir vienlīdzīgu iespēju aspekti, ar kādām metodēm iespējams nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, apguva pamatjēdzienu korupcija un lobēšana nozīmi, guva izpratni par politikas plānošanas un analīzes procesa posmiem, politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādes procesiem.


Apmācību noslēgumā dalībnieki atzina, ka dalība apmācībās ir palīdzējusi gūt jaunas zināšana un pieredzi, jaunus sadarbības partnerus un draugus. Lielākā daļa semināra dalībnieku ir pārliecināti, ka seminārā gūtās zināšanas noderēs viņu aktivitātēm nevalstiskajā organizācijā, kā arī ikdienas darbā. Par kvalitatīvu apmācību norisi jāpateicas ne vien apmācību dalībniekiem, bet arī apmācību vadītājai Ausmai Pastorei.


Apmācību ietvaros, dalībnieki apmeklēja Kemphill ciematu „Rožkalni”, kur iepazinās ar pieredzi kopienas darba uzsākšanā un īstenošanā darbā ar jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem.


Projekta ietvaros izveidota ekspertu darba grupa, kas izstrādā kopienas „Cerību sēta” attīstības plānu jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Izstrādātais attīstības plāns dos iespēju attīstīt inovatīvu pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem Siguldas novadā. Kopienas „Cerību sēta” pakalpojuma mērķis ir veicināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, iespējami neatkarīgu dzīvi un sekmēt vienlīdzīgu iespēju īstenošanu, nodrošinot atbalstošu dzīves vidi, ikdienas nodarbinātības aktivitātes, rehabilitāciju un mūžizglītības iespējas.


Projekta īstenošana notiek no 2012.gada 1.oktobra un turpināsies līdz 2013.gada 30.septembrim. Projekta īstenošanas kopējās attiecināmās izmaksas ir 24 680,07 LVL. 7,93% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Siguldas novada pašvaldība.„92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”Informāciju sagatavoja:

Rudīte Priede – projekta vadītāja

Tālrunis: 26419420 vai 67976525

Comments


bottom of page