top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrība „Cerību spārni” uzsāk projektu administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Biedrība ir uzsākusi īstenot projektu „Biedrības „Cerību spārni” administratīvās kapacitātes stiprināšana alternatīvo pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem attīstībai” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/219), kura mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Projekta mērķa grupa ir piecas nevalstiskas organizācijas – bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”, biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, Inčukalna invalīdu biedrība, sociālās aprūpes biedrība „Saullēkts”, pensionāru biedrība „Sigulda”.

Projekta ietvaros notiks apmācības iesaistīto nevalstisko organizāciju speciālistiem administratīvās kapacitātes stiprināšanai, lai paaugstinātu mērķa grupas kapacitāti un sekmētu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā, veicinātu izpratni par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu īstenošanu un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu. Projekta ietvaros tiks izstrādāts kopienas „Cerību sēta” attīstības plāns. Kopienas izveidei biedrība ir saņēmusi dāvinājumā zemes gabalu 7,2 hektāru platībā, kas atrodas Siguldas novadā. Izstrādātais attīstības plāns dos iespēju attīstīt inovatīvu pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem Siguldas novadā. Kopienas attīstības plāna izstrādē tiks iesaistīti biedrības „Cerību spārni” biedri un darbinieki, sadarbības partneris un projektā iesaistītās sociālo pakalpojumu jomas NVO. Kvalitatīva attīstības plāna izstrādei, aktivitātē iesaistītie eksperti dosies pieredzes apmaiņā uz Somijas kopienu personām ar garīgās attīstības traucējumiem „SYLVIA KOTI”, kurai ir ilgstoša un efektīva pieredze kopienas darbā, sadarbībā ar valsts un pašvaldību politikas plānotajiem, tādējādi adaptējot kopienas „Cerību sēta” attīstības plānā Somijas labās prakses pamatprincipus.

Kopienas attīstības plāns un projekta laikā gūtā pieredze tiks prezentēta projekta noslēguma seminārā, kurā piedalīsies nevalstisko organizāciju, pašvaldības un valsts līmeņa sociālo pakalpojumu politikas plānotāji.

Projekta rezultātā būsizstrādāts kopienas „Cerību sēta” attīstības plāns,apmācīti nevalstisko organizāciju speciālisti administratīvās kapacitātes stiprināšanai, nodrošināts seminārs NVO un pašvaldības un valsts līmeņa politikas plānotājiem sociālo pakalpojumu jomā, nodrošināts pieredzes apmaiņas pasākums par kopienu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbības jautājumiem NVO speciālistiem.

Projekts tiks īstenots laika periodā no 01.10.2012. līdz 30.09.2013.

Projekta īstenošanas kopējās attiecināmās izmaksas ir 24 680,07 LVL. 7,93% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Siguldas novada pašvaldība.„92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

Informācija par projekta norisēm būs atrodama www.ceribusparni.lv

Informāciju sagatavoja:

Rudīte Priede – projekta vadītāja

Tālrunis: 26419420 vai 67976525


Comentários


bottom of page