Biedrība “Cerību spārni” pakalpojumā Sociālā atbalsta centrs “Cerību māja” tiek īstenoti sekojoši atbalsta pasākumi:

Grupu mājas pakalpojums

Biedrības “Cerību spārni” grupu mājas pakalpojums tiek sniegts pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Grupu mājas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas dzīvošanu pēc iespējas neatkarīgi tai ierastajā vidē, sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi.

Biedrības “Cerību spārni” grupu mājas pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2018.gada 30.novembrī, reģistrācijas Nr.1201.

Biedrības “Cerību spārni” grupu mājas galvenie uzdevumi:

  • sniegt uz personu centrētu un individuālu atbalstu, ņemot vērā katra konkrētā klienta vajadzības;
  • nodrošināt individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, saskaņā ar klienta vēlmēm un interesēm;
  • mācīt pielietot grupu mājā apgūtās iemaņas un prasmes ārpus tās;
  • veicināt klientu kontaktu ar piederīgajiem uzturēšanu, ja klients to vēlas;
  • veicināt līdzdalību sabiedrības procesos;
  • attīstīt klienta spējas iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs vai darba tirgū;
  • sniegt informāciju un konsultācijas klientam saprotamā veidā par tiesībām saņemt citus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, un to saņemšanas kārtību.

Grupu mājas pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Sociālajā dienestā, pašvaldībā kurā deklarēta dzīvesvietas adrese.

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 26371923

E-pasts: ceribusparni@ceribusparni.lv

Adrese:

Pakalpojuma sniegšanas adrese: “Kārkli”, Siguldas pag., Siguldas novads, LV-2150

Grupu māju “Cerību māja” Jūs variet atbalstīt ar savu vienreizējo ziedojumu vai ar pievienošanos atbalsta programmā „Esi mūsu draugs un palīdzi!” un veicot regulāru ziedojumu (Jums iespējamu un mums tik ļoti vērtīgu summu katru mēnesi, piemēram 3.00 EUR vai 5.00 EUR, vai citā apmērā.

Konts ziedojumiem:

Konts: LV69UNLA0050024029419

Banka: AS SEB banka

Biedrība “Cerību spārni”

Reģ. Nr. 40008078885

Ziedot var ne tikai naudu, bet arī laiku, zināšanas, idejas un kontaktus. Būsim ļoti priecīgi, ja sazināsieties ar mums:

–  ja varat mums palīdzēt kādos praktiskos darbos;
–  ja Jums ir kādas zināšanas, ar kurām Jūs vēlētos dalīties;
–  pazīstat kādu, kurš varētu mums palīdzēt;
–  ja Jums ir interesantas sadarbības idejas, kuras mēs varētu kopīgi realizēt.

Nosūtīt ziņu