Biedrības Cerību spārni sniegtie sociālie pakalpojumi – pasākumu kopums, kas vērsts uz bērnu ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un/vai uzlabošanu.

Pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

Pakalpojumu nodrošināšana dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;

Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējums;

Starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbība, sniedzot sociālos pakalpojumus;

Ģimenes (personas) līdzdarbība.

Biedrības sniegtie sociālie pakalpojumi:

Sociālā darbinieka konsultācijas;

Ārstnieciskā vingrošana;

Deju un kustību terapija;

Mākslas terapija;

Mūzikas terapija;

Smilšu terapija;

Logopēds;

Gaismas teātra nodarbības;

Īslaicīgās pieskatīšanas pakalpojums;

Vecāku atbalsta grupas;

Ģimenes asistenta pakalpojums.

 

Sociālā darbinieka konsultācijas

Ārstnieciskā vingrošana

Deju un kustības terapija

Ģimenes asistents palīdz personai (ģimenei) apgūt prasmes, kā veiksmīgi plānot un vadīt ikdienas dzīvi, kā piesaistīt trūkstošos resursus un sadarboties ar dažādām iestādēm un speciālistiem, lai panāktu personas  un/vai ģimenes ilgtspējīgu funkcionēšanu.

Biedrība “Cerību spārni” ģimenes asistenta pakalpojumu sniedz sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem no 2015.gada

  • personām ar garīga rakstura traucējumiem,
  • ģimenēm ar bērniem, kurām trūkst sociālās prasmes un iemaņas,
  • jauniešiem pēc ārpus ģimenes aprūpes.

 

Ģimenes asistenta pakalpojums ietver:

  • personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, saskarsmē, pašaprūpē, bērnu aprūpē un audzināšanā, budžeta plānošanā, mājsaimniecības vadīšanā un mājas darbu veikšanā,
  • atbalstu un palīdzību mājokļa, nodarbinātības, izglītības, veselības un atkarību problēmu risināšanā.

 

Kontaktinformācija:

E-pasts: ceribusparni@ceribusparni.lv

Tālrunis: 26371923

 

Siguldas novadā dzīvojošie bērni ar invaliditāti un bērni no mazturīgām ģimenēm,

kuriem ir funkcionāli traucējumi, minētos pakalpojumus var saņemt bez maksas.

Papildus informācija par pakalpojumu saņemšanu biedrībā Cerību spārni (Rīgas ielā 1, Siguldā) vai pa tālruņiem: 67976525 un 22027219.

e-pasts ceribusparni(a)ceribusparni.lv