top of page

BIEDRĪBA "CERĪBU SPĀRNI"

Biedrības “Cerību spārni” aizsākums meklējams 2003. gadā. Apvienojoties vecāku kopumam, kuriem bija bērni ar invaliditāti, radās ideja par biedrības izveidi, lai nezaudētu cerību un rastu iespēju viens otram palīdzēt ikdienas rūpēs.

Nu jau gandrīz 20 gadu garumā biedrības darbības jomas ir strauji paplašinājušās.

Biedrības darbība ikdienā vērsta uz:           

·       personu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā;

·       personu ar invaliditāti tiesību un interešu aizstāvību;

·       trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

·       sociālās iekļaušanas veicināšanu;

·       pilsoniskās sabiedrības attīstību;

·       nodarbinātības veicināšanu sociāli mazaizsargātām grupām;

·       izglītojošu pasākumu organizēšanu;

·       sociālo pakalpojumu sniegšanu;

·       sociāli nozīmīgu projektu īstenošanu;

·       brīvprātīgā darba attīstību.

 

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu un LR Finanšu ministrijas 2005.gada 11.novembra lēmumu Nr.543 bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībai „Cerību spārni” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

ceribu sparni logo-01 (1).png
244742446_6135748273161721_5964653626498687512_n.jpg

Biedrību “Cerību spārni” Jūs variet atbalstīt ar savu vienreizējo ziedojumu vai ar pievienošanos atbalsta programmā „Esi mūsu draugs un palīdzi!” un veicot regulāru ziedojumu (Jums iespējamu un mums tik ļoti vērtīgu summu katru mēnesi, piemēram 3.00 EUR vai 5.00 EUR, vai citā apmērā).

Savu atbalstu variet sniegt arī ziedojot materiālus, izejvielas, iekārtas, darba instrumentus vai finansiālus līdzekļus.

Konts ziedojumiem:

 • Konts: LV38UNLA0050014911298

 • Banka: “SEB banka” AS

 • SWIFT kods: UNLALV2X

 • Biedrība “Cerību spārni”

 • Juridiskā adrese: Institūta iela 5a, Sigulda

 • Reģ. Nr. 40008078885


Ziedot var ne tikai naudu, bet arī laiku, zināšanas, idejas un kontaktus. Būsim ļoti priecīgi, ja sazināsieties ar mums:

–  ja varat mums palīdzēt kādos praktiskos darbos;
–  ja Jums ir kādas zināšanas, ar kurām Jūs vēlētos dalīties;
–  pazīstat kādu, kurš varētu mums palīdzēt;
–  ja Jums ir interesantas sadarbības idejas, kuras mēs varētu kopīgi realizēt.


Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti - sabiedriski nozīmīgs

Atbalsta sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti ir būtiska, lai nodrošinātu iespēju pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Tas ietver gan fizisku piekļuvi infrastruktūrai, gan emocionālu atbalstu un sapratni no sabiedrības puses. Šāda atbalsta nodrošināšana veicina līdztiesību, cilvēka cieņu un savstarpējo sapratni. Ja Tu izvēlies ziedot līdzkļus vai laiku, lai atbalstītu cilvēkus ar invaliditāti, Tu sniedz ieguldījumu kopējās situācijas uzlabošanā mūsu valstī!

_PRS9097.jpg

Kopsapulce ir biedrības augstākā lēmējinstitūcija, kurā var piedalīties visi biedri. Ikdienā biedrības darbu nodrošina Valde un valdes priekšsēdētājs. Valdi ievēl Kopsapulcē uz pieciem gadiem. Valde sastāv no pieciem Kopsapulcē ievēlētiem Valdes locekļiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Biedrībā strādā darbinieki, kuri tiešā veidā pakļauti valdes priekšsēdētājam. Revidents veic biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli.

Biedrības „Cerību spārni” valde:

 • Eva Viļķina – valdes priekšsēdētāja

 • Rudīte Priede – valdes locekle

 • Līga Roze-Dumbraite – valdes locekle

 • Mārīte Konrāde – valdes locekle

 • Lolita Apaļka– valdes locekle

Kā kļūt par biedrības “Cerību spārni” biedru

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kura atzīst Biedrības statūtus, ir ieinteresēta Biedrības darbībā, apņemas ievērot Biedrības statūtus un pārvaldes institūcijas lēmumus.

Ja vēlies kļūt par biedrības “Cerību spārni” biedru, brīvā formā nosūti iesniegumu un motivāciju uz e-pasta adresi ceribusparni@ceribusparni.lv , iekļaujot sekojošo informāciju:

 • juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvja vārds, uzvārds, amats, e-pasta adrese, kontakttālrunis;

 • fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis.

 

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības Valde, izskatot pieteicēja iesniegums kārtējā valdes sēdē, pieņemot lēmumu ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.

bottom of page