top of page

PROJEKTI

LV V Līdzfinansē Eiropas Savienība_POS.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekts “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā” Nr. 9.2.2.3/20/A/025

 

Projekta mērķis ir ieviest sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un celtu pašapziņu.

Projektā nodrošināti pieci dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un divi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personu likumiskajiem pārstāvjiem. Kopā bērniem nodrošināti pieci sociālās rehabilitācijas pakalpojumi - mūzikas terapija, smilšu terapija, kanisterapija, Montessori un fizioterapeita pakalpojums. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem nodrošināti divi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi - psihologa konsultācija un fizioterapijas pakalpojums.

Projekta ietvaros ir paredzēts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sniegt vismaz 55 pakalpojumu reizes. 12 bērniem ir paredzēta mūzikas terapija,12 bērniem ir paredzēta smilšu terapija, 20 bērniem ir vajadzīga kanisterapija, 18 bērniem ir nepieciešama Montessori pakalpojums un 15 bērniem ir nepieciešams fizioterapeita pakalpojums. Bērnu vecākiem projekta ietvaros ir paredzēts kopumā sniegt 500 pakalpojuma reizes. Katra bērna vecākiem ir paredzētas 10 pakalpojuma reizes pie psihologa un 10 pakalpojuma reizes pie fizioterapeita.

 

Projekta īstenots no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada beigām.

 

Kopējās projekta izmaksas ir 103 096.00 EUR, no tām Eiropas Sociālā Fonda finansējums ir 87 631.60 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums ir 15 464.40 EUR jeb 15%.

“Erasmus + “ projekts "Radām pārmaiņas - visi var un visi spēj!"

 

Biedrība “Cerību spārni” uzsāk dalību “Erasmus +” – 1.pamatdarbība – Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektā – “Radām pārmaiņas – visi var un visi spēj!”.

 

Projekta “Radām pārmaiņas – visi var un visi spēj!” mērķis ir gūt jaunu pieredzi un papildināt savas zināšanas specializēto darbnīcu organizēšanas un sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas darbā un neformālo izglītības metožu pielietošanā. Jaunās zināšanas tiks izmantotas biedrības "Cerību spārni" kompetences darbā ar jauniešiem ar invaliditāti celšanā.

 

Savukārt sadarbības organizācija “Bērnu invalīdu vecāku un aizbildņu asociācija" projekta laikā gūs zināšanas par biedrības “Cerību spārni” izveidoto sociālo uzņēmumu, tā izveidi un darbības principiem.

 

Tāpat šī projekta laikā biedrības “Cerību spārni” komanda uzlabos sadarbības prasmes, prasmes mācīties un apgūt jaunas prasmes, digitālās un svešvalodu prasmes.

 

Projektā sadarbosies biedrība “Cerību spārni” no Latvijas un “Bērnu ar invaliditāti vecāku un aizbildņu asociācija” no Polijas.

“Publikāciju līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”

Projekts īstenots no 01.07.2022. līdz 31.01.2023.

Kopējās projekta izmaksas ir 5090.00 EUR

_vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-39_0.png

Ziedot.lv “Latvijas valsts mežu” ziedojuma sociālās jomas konkursa projekts “Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem”

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar garīga rakstura traucējumiem fiziskās, sensorās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas līmeni.

Projekta ietvaros personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti četri dažādu sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – logopēds, mūzikas terapija, mākslas terapija un kanisterapija.

Pakalpojumi tiek sniegti balstoties uz katras personas individuālo vajadzību izvērtējumu. Pakalpojumi 25 personām palielinājuši sociālo pakalpojumu pieejamību Siguldas novadā.

Projekts īstenots līdz 2021. gada decembrim.​

Projekta kopējās izmaksas ir 17 138 EUR.

tet.jpg

Borisa un Ināras Teterevu fonda projekts “Darbi kopā – labi sokas Siguldā novadā 2021”

Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Pats savam saimes galdam” atbalstītie dārzkopības projekti sniedz iespēju uzlabot savu materiālo situāciju, pašiem audzējot pārtiku. 

 

Projekta “Darbi kopā – labi sokas Siguldā novadā 2021” mērķis ir sniegt cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, iespēju apgūt dārzkopības prasmes un pašiem sagatavot pārtikas krājumus ziemai, tādējādi attīstot patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes, kas uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

 

Projekta aktivitāšu norise notika biedrības "Cerību spārni" pārziņā nodotajā lauku īpašumā “Kārklos”, Siguldas novadā izveidotajā kopienas dārzā. Kopienas dārzs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir nozīmīga mācīšanās vieta, kur apgūt dažādas dārzkopības prasmes un izaudzētā sagatavošanu ziemai. Tas kalpo gan kā darba prasmju apguves objekts, gan kā pārtikas avots. Kopīgu dārza iekopšanu un rūpes par to uzņemas visi projektā un dārza apsaimniekošanā iesaistītie dalībnieki. Ar dārza vadītāja atbalstu ikvienam projekta dalībniekam ir iespēja mācīties un līdzdarboties visos dārzkopības procesos – augsnes sagatavošana, sēšana, stādīšana, laistīšana, ravēšana, ražas novākšana. No izaudzētās ražas sagatavoti ziemas krājumi kopīgam saimes galdam.

Projektā iesaistījušies Siguldas novada cilvēki ar invaliditāti no 30 mājsaimniecībām. 

Projekts īstenots no 2021. gada 15. aprīļa līdz 30. septembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 2000 EUR

Projekts „Sociālo pakalpojumu attīstība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Siguldas novadā”, kas atbalstīts Labklājības ministrijas konkursa „Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018.gadam” ietvaros

Projekta aktivitātes vērstas uz sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem attīstību, lai veicinātu šo personu nodarbinātību un iekļaušanos darba tirgū Siguldas novadā. Projekta mērķa grupas dalībnieki iesaistījās darba prasmju apguves nodarbībās specializētajās darbnīcās, kur apguva šūšanas, mašīnadīšanas un sveču liešanas prasmes. Piedaloties psihologa atbalsta grupas nodarbībās projekta mērķa grupas personas saņēma psihosociālu atbalstu un problēmrisināšanas pieredzi, kas palīdzēja saskatīt problēmu cēloņus un attīstīt personas resursus.

Vienlaikus, iesaistot darbam nepieciešamo zināšanu apmācībās, projekta gaitā tika stiprināta biedrības „Cerību spārni” speciālistu profesionālā kapacitāte, tā sekmējot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

​Projekts īstenots 2018. gadā.

​Projekta finansējums: 13 756,50 EUR

fff.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekts „Biedrības Cerību spārni administratīvās kapacitātes stiprināšana alternatīvo pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem attīstībai īstenošana” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/219/108)

Projekta mērķis – panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Projekta ietvaros izstrādāts kopienas pakalpojuma „Cerību sēta” attīstības plāns, apmācīti 38 nevalstisko organizāciju speciālisti administratīvās kapacitātes stiprināšanai, nodrošināts seminārs NVO un pašvaldības un valsts līmeņa politikas plānotājiem sociālo pakalpojumu  jomā, nodrošināts pieredzes apmaiņas pasākums par „Sylvia Koti” (Somija) pieredzi kopienas darbā un sniegtajiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Projekts īstenots 2012.-2013. gadā.

Projekta finansējums 22 722.94 LVL/ 32 331,83 EUR

Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem Siguldas novadā” Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/040

fff.jpg
efla.jpg

Projekta mērķis – attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū Siguldas novadā. Projekta mērķa grupa – personas ar funkcionāliem traucējumiem vecumā līdz 25 gadiem un vecāki, kuriem ir bērns ar invaliditāti. Projekta ietvaros tika sniegts bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem īslaicīgās pieskatīšanas pakalpojums dienas aprūpes centrā, kur bērni ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem var saņemt aprūpes pakalpojumu, pavadīt brīvo laiku un attīstīt sociālās prasmes. Projekta ietvaros bija iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: sociālā darbinieka konsultācijas, runas terapijas, fizioterapijas, deju un kustību terapijas, smilšu terapijas, mūzikas terapijas, mākslas terapijas pakalpojumus, logoritmikas un gaismas teātra nodarbības, izglītojošās un psiholoģiskās atbalsta grupas vecākiem.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekts “Reitterapija un canisterapija – bērnu priekam un veselībai” Nr.11-04-LL01-L4131102-000004

Projekta mērķis – izveidot dzīvniekterapiju – reitterapiju un canisterapiju, lai uzlabotu bērnu ar invaliditāti dzīves kvalitāti Siguldas novadā. Projekta ietvaros iegādāta materiāli tehniskā bāze reitterapijas un canisterapijas izveidei. Iegādāts sekojošs aprīkojums – reitterapijas aprīkojums zirgam, drošības aprīkojums jātniekam (pacientam), zirgu pārvadāšanas piekabe, canisterapijai – palīgierīces suņa pārvadāšanai un priekšmeti canisterapijas veikšanai, iegādāta āra apstākļiem paredzēta telts. Īstenojot šo projektu, ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, ir iespēja saņemt reitterapijas un canisterapijas pakalpojumu bērnu funkcionālo spēju atjaunošanai un uzlabošanai, iespējami tuvu dzīvesvietai.

 

Projekts īstenots 2011.-2012. gadā.   

Projekta finansējums 11835,17 LVL/16 839,93 EUR

Estonia Latvia.jpg

Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītais projekts “Tolerance”

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība 2007.-2013.gadam Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta Tolerance EU 31454 ietvaros tika izstrādāta Rokasgrāmata “Ceļš uz priekšu” vecākiem, kuri audzina bērnu ar attīstības traucējumiem un Dienasgrāmata “Ceļš uz priekšu” vecākiem, kuri audzina bērnu ar attīstības traucējumiem.

 

Autori: Tiia Reimand, Tiina Talvik, Liina Lokko, Sirli Peterson, Zane Kronberga, Diāna Indzere

bottom of page