top of page

KOPIENAS DZĪVE CILVĒKIEM AR GRT

 

Kopienas dzīve nodrošina iespēju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savam vecumam pilnībā iekļauties ikdienas dzīves aktivitātēs, sniedzot atbalstu funkcionālo traucējumu kompensēšanā un lēmuma pieņemšanas procesā. Atbalsta līmenis katrai personai ir atšķirīgs, bet pamatprincips – nemainīgs – katram ir jāsaņem tāds atbalsta apjoms, kāds ir nepieciešams, lai cilvēks pilnībā varētu iekļauties sabiedrības dzīvē.

Garīga rakstura traucējumi nosaka ierobežotas lēmumu pieņemšanas iespējas, ko iespējams kompensēt, sniedzot atbilstošu atbalstu. Šai mērķa grupai nepieciešams uz indivīdu, t.i.,konkrētu personu, vērsts sociālais atbalsts un sociālā un profesionālā rehabilitācija, ko realizē multidisiplinārā komanda pēctecīgā pakalpojumu sistēmā.

Kopienas dzīve cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk tekstā – kopienas biedram), nodrošina līdzdarbības iespējas visās dzīves jomās atbilstoši cilvēka funkciju traucējumiem un atbalsta nodrošinājumam.

 

KOPIENAS DZĪVES MĒRĶI UN UZDEVUMI

  • Organizēt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu, nodarbinātību un brīvā laika pavadīšanas iespējas, ņemot vērā to saņēmēju vajadzības, intereses un nepieciešamību pēc konkrētiem pakalpojumiem.

  • Izveidot sociālās rehabilitācijas centru, piesaistot ziedojumus, dažādu ārvalstu un programmu finansējumu.

  • Izveidot profesionālu speciālistu komandu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

  • Ieviest un realizēt alternatīvas sociālo pakalpojumu formas, kas maksimāli pietuvinātas ģimeniskai videi.

  • Piesaistīt brīvprātīgos kopienas mērķu un uzdevumu realizēšanai.

KOPIENA "CERĪBU SĒTA"

bottom of page